Thông báo Seminar Phương pháp đọc bài báo khoa học (15, 22 và 29/10/2015)

Phòng Lab NCS (C44) thông báo lịch seminar “Phương pháp đọc bài báo khoa học” do TS.