Bài báo khoa học

2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2021
2020-2021:
  1. Long Hong Buu Nguyen, Hung Duong Minh, Dien Dinh and Thanh Le Manh, Improving Neural Machine Translation with POS Tags, ICIC Express Letters, Part B: Applications, Volume 12, Number 1, January 2021, DOI: 10.24507/icicelb.12.01.91
  2. Long Nguyen, Viet Pham, Hung Minh, Dien Dinh and Thanh Manh, Integrating AMR Semantic Graphs to Convolutional Neural Machine Translation, ICIC Express Letters, Part B: Applications, Volume 12, Number 2, January 2021, DOI: 10.24507/icicelb.12.02.133
  3. Nguyễn Sơn, Hồ Viết Hoàng, Nguyễn Thị Như Điệp, Đinh Điền và Lương An Vinh (2021). “So sánh các văn bản tiếng Việt theo độ khó”. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 130, số 6A (2021), 01/2021
  4. Bùi Thanh Tường Thụy, Võ Diệp Như, Phan Thanh Bảo Trân, Đinh Điền (2020). “So sánh định lượng về mặt từ loại giữa hai biến thể văn bản”. Hội thảo Quốc gia: Ngôn ngữ học và những lĩnh vực ứng dụng, Hồ Chí Minh, Việt nam, 12/2020
  5. Võ Diệp Như, Bùi Thanh Tường Thụy, Phan Thanh Bảo Trân, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Đinh Điền (2020). “Xây dựng kho ngữ liệu phục vụ dạy tiếng Việt cho người nước ngoài”. Hội thảo Quốc gia: Ngôn ngữ học và những lĩnh vực ứng dụng, Hồ Chí Minh, Việt nam, 12/2020
  6. Đinh Điền (2020). “Ứng dụng ngôn ngữ học tính toán trong phân tích văn bản tự động”. Hội thảo Quốc gia: Ngôn ngữ học và những lĩnh vực ứng dụng, Hồ Chí Minh, Việt nam, 12/2020
  7. Hồ Ngọc Lâm, Võ Diệp Như, Đinh Điền (2020). “Ứng dụng kho ngữ liệu tiếng Việt trong phân tích độ đo phong cách”. Hội thảo Quốc gia: Ngôn ngữ học và những lĩnh vực ứng dụng, Hồ Chí Minh, Việt nam, 12/2020
  8. Nguyễn Tuyết Nhung, Võ Diệp Như, Hồ Ngọc Lâm, Đinh Điền (2020). “VVC: Khối ngữ liệu tiếng Việt được gán nhãn siêu dữ liệu”. Hội thảo Quốc gia: Ngôn ngữ học và những lĩnh vực ứng dụng, Hồ Chí Minh, Việt nam, 12/2020
  9. Phan Thanh Bảo Trân, Võ Diệp Như, Bùi Thanh Tường Thụy, Đinh Điền (2020). “Khảo sát các kết ngôn được rút trích tự động từ kho ngữ liệu tiếng Việt”. Hội thảo Quốc gia: Ngôn ngữ học và những lĩnh vực ứng dụng, Hồ Chí Minh, Việt nam, 12/2020
  10. Trịnh Hồng Mai Anh, Đinh Điền (2020). “Ứng dụng kho ngữ liệu song ngữ Anh-Việt trong việc giảng dạy tiếng Anh”. Hội thảo Quốc gia: Ngôn ngữ học và những lĩnh vực ứng dụng, Hồ Chí Minh, Việt nam, 12/2020
  11. Long H. B. Nguyen, Viet Pham and Dinh Dien (2020). “Integrating AMR to Neural Machine Translation Using Graph Attention Networks”, 2020 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), HoChiMinh city, Vietnam, 11/2020
  12. Duc Truong, Thang Hong Nguyen-Vo, Long H. B. Nguyen and Dinh Dien (2020). “Exploring Document-Level Neural Machine Translation for English-Vietnamese”, 2020 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), HoChiMinh city, Vietnam, 11/2020
  13. Nhu Vo Diep, Thuy Bui and Dinh Dien (2020). “Text-Type Variation in Vietnamese: Corpus Mining for Linguistic Features in Narrative and Non-Narrative Genres “, 2020 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), HoChiMinh city, Vietnam, 11/2020
  14. Thang Nguyen-Vo, Duc Truong, Long Nguyen and Dien Dinh, EXPLORING SUBWORD SEGMENTATION METHODS IN ENGLISH – VIETNAMESE NEURAL MACHINE TRANSLATION, The 16th International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing (IIHMSP 2020)/the 13th International Conference on Frontiers of Information Technology, Applications and Tools (FITAT 2020), Ho Chi Minh City, Vietnam, November, 2020
  15. An-Vinh Luong , Diep Nguyen , Dien Dinh (2020). Building a Corpus for Vietnamese Text Readability Assessment in The Literature Domain. Universal Journal of Educational Research, 8(10), 4996 – 5004. DOI: 10.13189/ujer.2020.081073 (SCOPUS)
  16. Lê Công Cảnh, Tiêu Vĩnh Phong, Lương An Vinh, Huỳnh Quang Đức (2020). “Xây dựng bộ ngữ liệu đồng tham chiếu cho tiếng Việt”. Hội nghị khoa học quốc gia về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (FAIR2020), Nha Trang, Việt Nam, 10/2020
  17. Võ Diệp Như, Đinh Điền (2020). “Các tiêu chí ngôn ngữ trong việc xây dựng kho ngữ liệu tiếng Việt”. Hội nghị khoa học quốc gia về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (FAIR2020), Nha Trang, Việt Nam, 10/2020
  18. Đinh Điền, Trang Minh Chiến, Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Hồng Bửu Long (2020). “Chuyển tự tự động từ chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ theo tiếp cận dịch máy neural”. Hội nghị khoa học quốc gia về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (FAIR2020), Nha Trang, Việt Nam, 10/2020
  19. Yen Le, Thu Tran Thi Anh, Đinh Điền (2020). “GÁN NHÃN NGỮ NGHĨA CHO TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT DỰA TRÊN WORDNET TIẾNG VIỆT”. Hội nghị khoa học quốc gia về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (FAIR2020), Nha Trang, Việt Nam, 10/2020
  20. Đinh Điền, Phạm Hùng Việt (2020). “Tiếp cận Từ điển học tính toán trong việc xậy dựng từ điển tiếng Việt”. Kỷ yếu hội thảo Từ điển học và Bách khoa thư học: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Hà Nội, Việt Nam, 10/2020, pp. 73-87
  21. Võ Diệp Như, Đinh Điền (2020). “Xây dựng kho ngữ liệu tiếng Việt cho việc biên soạn từ điển”. Kỷ yếu hội thảo Từ điển học và Bách khoa thư học: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Hà Nội, Việt Nam, 10/2020, pp. 423-433
  22. Nguyễn Tuyết Nhung, Đinh Điền (2020). “Xác định tân từ tự động dựa trên các khối ngữ liệu tiếng Việt”. Kỷ yếu hội thảo Từ điển học và Bách khoa thư học: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Hà Nội, Việt Nam, 10/2020, pp. 398-409
  23. Đinh Điền (2020). “Applications of computational linguistics in translation”. International conference: Translation 4.0: Training, Research and Practice, Hanoi, Vietnam, 10/2020
  24. Dinh Dien, Pham Hung Viet, Vo Diep Nhu (2020). “The computer-based approach to Vietnamese linguistics research”. The Fourth International Conference on the Linguistics of Vietnam-2020 (ICLV-2020), Hanoi, Vietnam, 9/2020
  25. An-Vinh Luong, Diep Nguyen, Dien Dinh and Thuy Bui (2020). “Assessing Vietnamese Text Readability using Multi-Level Linguistic Features” International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 11(8), 100–111. http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0110814 (ESCI)
  26. Viet Pham, Long H. B. Nguyen & Dien Dinh (2020, August). Semantic Convolutional Neural Machine Translation Using AMR for English-Vietnamese. Proceedings of the 2020 International Conference on Computer Communication and Information Systems (CCCIS 2020). https://doi.org/10.1145/3418994.3419000
  27. Tu Dinh Tran, Minh Nhat Ha, Long H. B. Nguyen & Dien Dinh (2020, August). Vietnamese Multi-Grained Named Entity Recognition. Proceedings of the 2020 International Conference on Computer Communication and Information Systems (CCCIS 2020). https://doi.org/10.1145/3418994.3419003
  28. An-Vinh Luong, Diep Nguyen, & Dien Dinh (2020). Examining the Part-of-speech Features in Assessing the Readability of Vietnamese Texts. Acta Linguistica Asiatica, 10(2), 127–142. https://doi.org/10.4312/ala.10.2.127-142 (SCOPUS)
  29. Ho Ngoc Lam, Vo Diep Nhu, Dinh Dien and Nguyen Tuyet Nhung (2020). “Identifying Authors Based on Stylometric measures of Vietnamese texts”. The 34th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC 2020), Hanoi, Vietnam, 6/2020
  30. Phuoc Tran, Van-Deo Duong, Dien Dinh, Bay Vo, Huu Nguyen, Long H. B. Nguyen (2020). “Projecting dependency syntax labels from English into Vietnamese in English-Vietnamese bilingual corpus”. International Journal of Intelligent Information and Database Systems, Volume 12, Issue 1, 26 June, 2020
  31. Đinh Điền (2020). “Analyzing the structure of the English-Vietnamese dictionary OALD8 (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 8th edition) from the perspective of computing lexicography”. Lexicography & Encyclopedia, No. 2(64), Mar 2020, pp. 7-13
2015-2019:
  1. Long Ly, Quang Nguyen, Long Hong Buu Nguyen and Dinh Dien (2019). Integrating Structural Dependencies in Neural Machine Translation Using Graph Convolutional Networks. ICIC Express Letters. Part B, Applications : An International Journal of Research and Surveys, 10(12), 1067–1075. https://doi.org/10.24507/icicelb.10.12.1067 (SCOPUS)
  2. Thi-Phuong-Uyen Phan, Ngoc-Thanh-Tung Huynh, Hung-Thinh Truong, Tuan-An Dao and Dien Dinh, “Vietnamese Span-based Constituency Parsing with BERT Embedding,” 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), Da Nang, Vietnam, 2019, pp. 1-7. DOI: 10.1109/KSE.2019.8919467
  3. Le Thanh Nguyen and Dinh Dien, “Vietnamese- English Cross-Lingual Paraphrase Identification Using Siamese Recurrent Architectures,” 2019 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), Ho Chi Minh City, Vietnam, 2019, pp. 70-75. DOI: 10.1109/ISCIT.2019.8905116
  4. Nguyen Le Thanh, Nhan Tran Gia Trong, Hau Tran Cong, Dien Dinh (2019) Cross-lingual semantic similarity detection between Vietnamese and English texts using the knowledge graph. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ XII Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR2019), Huế, Việt Nam, 6/2019
  5. Nguyen, L.T. & Dien, D. (2019). “English–Vietnamese cross-language paraphrase identification using hybrid feature classes”. Journal of Heuristics. doi:10.1007/s10732-019-09411-2 (SCI-E)
  6. NGUYỄN, Điệp, LƯƠNG, A.-V., & ĐINH, Điền. (2019). “Affection of the part of speech elements in Vietnamese text readability”. Acta Linguistica Asiatica, 9(1), 105-118. https://doi.org/10.4312/ala.9.1.105-118 (SCOPUS)
  7. An-Vinh Luong, Diep Nguyen, Dien Dinh. “Assessing the Readability of Literary Texts in Vietnamese Textbooks”, 2018 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), HoChiMinh city, Vietnam, 2018, pp. 233-238 (SCOPUS)
  8. Duc, D. T. A., Vinh, L. A., Diep, N. T. N. & Dien D. (2018). “Application of stylometry in detecting plagiarism”, 4th International Conference on Interdisciplinary Research in Linguistics and Languge Education. Hue, Viet Nam, Oct 2018.
  9. Tuan-An DAO, Hung-Thinh TRUONG, Long NGUYEN, Dien DINH (2018): “Building a Named Entity Annotated Bilingual English-Vietnamese Corpus”, The 10th International Conference on Knowledge and System Engineering (KSE2018), Ho Chi Minh City (Vietnam), November 2018.
  10. Thinh TRUONG, An DAO, Long NGUYEN, Dien DINH (2018): “Improving Named Entity Recognition of English and Vietnamese Languages using Bilingual Constraints”, The 2nd International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval (NLPIR2018), Bangkok (Thailand), September 2018, ISBN: 978-1-4503-6551-2/18/09.
  11. Dao, A. T., Truong, T. H., Nguyen, L., & Dinh, D. (2018, October). “Improving Named Entity Recognition using Bilingual Constraints and Word Alignment”. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 435, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
  12. An-Vinh Luong, Diep Nguyen, Dien Dinh. “A New Formula for Vietnamese Text Readability Assessment”, 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), HoChiMinh city, Vietnam, 2018, pp. 198-202
  13. Nguyễn Tuyết Nhung, Đỗ Trần Anh Đức, Đinh Điền, “Độ đo phong cách của văn bản tiếng Việt và ứng dụng”, Hội thảo giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt 2018, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 06/2018, pp. 455-462. ISBN: 978-604-73-6155-7
  14. Dien Dinh, Nhung Nguyen Tuyet, Thuy Ho Hai (2018): “Building a corpus-based frequency dictionary of Vietnamese”, The 12th International Conference of The Asian Association for Lexicography “Lexicography in the Digital World” (ASIALEX2018), Krabi (Thailand), Jun 2018, pp.72-98
  15. Dien Dinh, Triet Nguyen Quang Minh (2018): “The Application of Corpus-based Contrastive Linguistics for Vietnamese”, The Twenty Eighth Annual Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society (SEALS28), Kaohsiung (Taiwan), May 2018.
  16. Dien Dinh, 김위정, Diep N. (2017). “Exploiting the Korean – Vietnamese Parallel Corpus in teaching Vietnamese for Koreans”, Interdisciplinary Study on Language Communication in Multicultureal Society, the Int’l Conference of ISEAS/BUFS, May 2017, pp.11-23.
  17. Phuoc Tran, Dien Dinh, Tấn Lê, and Long H. B. Nguyen. “Linguistic-Relationships-Based Approach for Improving Word Alignment”, ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP), 2017. DOI: 10.1145/3133323 (SCI-E)
  18. Phuoc Tran, Dien Dinh, and Hien T. Nguyen. “Improving Word Alignment Based on Named Entity”, International Journal of Innovative Computing, Information and Control – ICIC Express Letters, Part B: Applications, Volume 8, Issue 7, July 2017. DOI: 10.24507/icicelb.08.07.1121 (Scopus)
  19. Nguyen Le Thanh, Dien Dinh. “English- Vietnamese Cross-Language Paraphrase Identification Method”, 2017 8th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017), Nha Trang, Vietnam, 2017. DOI: 10.1145/3155133.3155187
  20. An-Vinh Luong, Diep Nguyen, Dien Dinh. “Examining the Text-length Factor in Evaluating the Readability of Literary Texts in Vietnamese Textbooks”, 2017 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), Hue, Vietnam, 2017, pp. 36-41. DOI: 10.1109/KSE.2017.8119431
  21. Ngoc Tan Le, Long Nguyen, Damien Nouvel, Fatiha Sadat, and Dien Dinh. “Tandam: Named entity recognition in twitter messages in French”, in CAP, 2017.
  22. Ngoc Tan Le, Long Nguyen, Alexsandro Fonseca, Fatma Mallek, Billal Belainine, Fatiha Sadat, and Dien Dinh. “Reconnaissance des entités nommées dans les messages twitter en français”, in CAP, 2017.
  23. Nguyen Thi Nhu Diep, Luong An Vinh: “Investigating some elements affecting the readability of TOEIC text primary level”, The 5th Annual HCMC Open University Tesol Conference 2017
  24. Nguyễn Thị Như Điệp, Lương An Vinh, Đinh Điền. “Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến độ khó của văn bản tiếng Việt- cấp độ sơ cấp (đối chiếu với tiếng Anh)”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần III “Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học”, Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 03/08/2017
  25. Lương An Vinh, Nguyễn Thị Như Điệp, Trương Thị Hồng, Đinh Điền: “Khảo sát độ khó của các văn bản văn xuôi trong sách giáo khoa ngữ văn cấp 1 và cấp 2”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần III “Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học”, Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 03/08/2017
  26. Trương Thị Hồng, Nguyễn Thị Như Điệp, Lương An Vinh, Đinh Điền: “Áp dụng độ khó của văn bản trong việc xây dựng ngữ liệu giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần III “Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học”, Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 03/08/2017
  27. Long H. B. Nguyen, Dien Dinh, and Phuoc Tran, “An Approach to Construct a Named Entity Annotated English-Vietnamese Bilingual Corpus”, ACM Trans. Asian Low-Resour. Lang. Inf. Process. 16, 2, Article 9 (October 2016), 17 pages. DOI: https://doi.org/10.1145/2990191
  28. Phuoc Tran, Dien Dinh, and Long H. B. Nguyen, “Word Re-Segmentation in Chinese-Vietnamese Machine Translation”, ACM Trans. Asian Low-Resour. Lang. Inf. Process. 16, 2, Article 12 (November 2016), 22 pages. DOI: https://doi.org/10.1145/2988237
  29. Phuoc Tran, Dien Dinh, and Hien Nguyen. “A Character-Level-Based and Word-Level-Based Approach for Chinese-Vietnamese Machine Translation”, Computational Intelligence and Neuroscience, Volume 2016 (2016), Article ID 9821608, DOI: 10.1155/2016/9821608 (SCI-E)
  30. Nguyen Le Thanh, Toan Nguyen Xuan and Dien Dinh, “Vietnamese plagiarism detection method”, The Seventh International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT ’16), December 08-09, 2016, Hochiminh City, Vietnam, © 2016 ACM. ISBN 978-1-4503-4815-7/16/12
  31. Hy Nguyen, Tung Le, Viet-Thang Luong, Minh-Quoc Nghiem, and Dien Dinh, “The Combination of Similarity Measures for Extractive Summarization”, The Seventh International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT ’16), December 08-09, 2016, Hochiminh City, Vietnam, © 2016 ACM. ISBN 978-1-4503-4815-7/16/12
  32. Đinh Điền, Lý Ngọc Minh. “Ứng dụng Ngữ liệu Song ngữ Anh-Việt trong Giảng dạy Ngôn ngữ”, hội thảo Liên ngành NNH Ứng dụng & Giảng dạy Ngôn ngữ, 11/2015, Huế.
  33. Đinh Điền, Đỗ Đức Hào. “Chữ Quốc ngữ hiện nay qua các con số thống kê”, hội thảo Chữ Quốc ngữ , 10/2015, Phú Yên.
  34. N.T.H.Nhung, L.Q.Vinh, N.Q.Minh, D.Dien (2015). “A general approach for word reordering in English-Vietnamese-English Statistical Machine Translation”, Int’l Journal on Artificial Intelligence Tools, ISSN: 0218-2130, DOI: 10.1142/S0218213015500244.
  35. Huynh Quang Duc and Tran Le Tam Linh, “Semantic role labelling in bilingual English – Vietnamese corpus”, In: International Journal of Mathematics and Computational Science, Vol. 1, No. 5, 2015, pp. 260-267.
  36. Trần Thanh Phước, Đinh Điền, “Khảo sát yếu tố ranh giới từ trong dịch thống kê Hoa-Việt”, Tạp chí Phát triển KH&CN, tập 18, số T2-2015, trang 66-74, 2015.
  37. An-Vinh Luong, Nhi-Thao Tran, Van-Giau Ung and Minh-Quoc Nghiem , “Word Graph-Based Multi-Sentence Compression: Re-ranking Candidates Using Frequent Words”, In: Ho Chi Minh city, Vietnam: The Seventh International Conference On Knowledge And Systems Engineering – KSE2015, in press.
  38. Van-Giau Ung, An-Vinh Luong, Nhi-Thao Tran and Minh-Quoc Nghiem, “Combination of Features for Vietnamese News Multi-Document Summarization”, In: Ho Chi Minh city, Vietnam: The Seventh International Conference On Knowledge And Systems Engineering – KSE2015, in press.
  39. Nhi-Thao Tran, Van-Giau Ung, An-Vinh Luong, Minh-Quoc Nghiem and Ngan Nguyen, “Improving Vietnamese Sentence Compression by Segmenting Meaning Chunks”, In: Ho Chi Minh city, Vietnam: The Seventh International Conference On Knowledge And Systems Engineering – KSE2015, in press.
2010-2014:
  1. Dinh Dien (2014), “Oxford Advanced Leaner’s Dictionary with Vietnamese translation”, Youth Publisher, HCM City, Vietnam.
  2. T.T.Phuoc, D.Dien (2014), “A novel approach for handling unknown word problem in Chinese – Vietnamese machine translation”, International Journal of Computational Linguistics and Chinese Language Processing (IJCLCLP) , Vol.19, No.1, March 2014, pp. 1-10, ISSN: 1027-376X.
  3. Lê Ngọc Tấn, Lê Ngọc Tiến, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trịnh Thanh Duy, Trần Lê Tâm Linh, “Automatic Extraction of Bilingual Named Entities by using multiple features from Small Parallel Vietnamese – French Corpora”, Hội nghị Khoa Học Quốc Gia lần thứ VI Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công Nghệ Thông tin, Thái Nguyên, 6/2014.
  4. Nguyễn Thị Phương Như, Trần Vũ Hoàng Ưng, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trần Lê Tâm Linh, “Cải tiến chất lượng dịch máy thống kê Việt – Anh bằng mô hình phát sinh từ chức năng, Hội Nghị Quốc Gia”, Một số vấn đề chọn lọc của Công Nghệ Thông Tin và truyền thông – Buôn Mê Thuột, 10/2014.
  5. Trần Thanh Phước và Đinh Điền, “Dịch từ chưa biết dạng biểu thứ số trong dịch máy Hoa – Việt”, Journal of Computer Science and Cybernetics, Vol 30, No. 2, 2014, p. 127-138, 2014.
  6. Ngoc Tan Le, Ngoc Tien Le, Dien Dinh (2013), “An Approach of Chunk Alignment for French – Vietnamese Bilingual Corpora”, IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 10, Issue 2, No 3, March 2013, pp. 111-117.
  7. Lê Ngọc Tấn, Lê Ngọc Tiến, Đinh Điền (2013), “Dịch máy thống kê Pháp – Việt kết hợp thông tin gióng hàng phân đoạn ngữ”, Tạp chí Tin học và Điều khiển học Việt Nam, 12/2013.
  8. Phuoc Tran, Dien Dinh, Tan Le, Thao Nguyen (2013), “Handling Organization Name Unknown Word in Chinese – Vietnamese Machine Translation”, presented at Computing and Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF) , 2013 IEEE RIVF International Conference on, pp. 242-247, 10-13 Nov. 2013.
  9. Quoc Hung Ngo, Dinh Dien, Winiwarter, W., “A Hybrid Method for Word Segmentation with English – Vietnamese Bilingual Text”, presented at Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS) , 2013 International Conference on, pp. 48-52, 25-28 Nov. 2013.
  10. Long M. Truong, Tru H. Cao, Dien Dinh (2013), “Towards Vietnamese Entity Disambiguation”, in Proc. the Fifth International Conference KSE 2013, Volume 2, Part II, pp. 285-294.
  11. Lê Ngọc Tấn, Lê Ngọc Tiến, Đinh Điền “Giới thiệu một phương pháp gióng hàng phân đoạn ngữ cho cặp ngôn ngữ Pháp – Việt” Hội Nghị Khoa Học Quốc Gia Lần Thứ 6. Nghiên Cứu Cơ Bản và Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin, Huế, 20-21/6/2013.
  12. Phuoc T., Linh T., Dien D. (2013), “Resolving Named Entity Unknown Word in Chinese – Vietnamese Machine Translation”, presented at The Fifth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2013, 17-19 October, Ha Noi, Vietnam, Volume 2), pp. 273-284
  13. Trần Thanh Phước, Đinh Điền (2013), “Xử lý tên người mới trong dịch thống kê Hoa – Việt”, Kỷ Yếu Hội Nghị Khoa Học Quốc Gia Lần Thứ 6. Nghiên Cứu Cơ Bản và Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin, Huế, 2013, pp. 635-640.
  14. Lê Ngọc Tấn, Lê Ngọc Tiến, Đinh Điền, “Dịch Máy Thống Kê Pháp – Việt Kết Hợp Thông Tin Gióng Hàng Phân Đoạn Ngữ”, Tạp Chí Tin Học và Điều Khiển học Việt Nam, 11/2013.
  15. Lê Ngọc Tấn, Lê Ngọc Tiến, Trần Lê Tâm Linh, Trần Thanh Phước, Nguyễn Thị Thanh Thảo, “A Survey of Named Entity Recognition in English-French-Vietnamese Multilingual Corpus”, Hội Nghị Quốc Gia – Một số vấn đề chọn lọc của Công Nghệ Thông Tin và truyền thông – Đà Nẵng, 11/2013.
  16. Trần Lương Quốc Đại, Nguyễn Thị Hồng Nhung, “Xử Lý Cấu Trúc Câu Chứa Từ 的(De) Trong Dịch Máy Thống Kê Hoa Việt”, Hội Nghị Quốc Gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR) , Thừa Thiên Huế, 6/2013.
  17. Trần Vũ Hoàng Ưng, Nguyễn Thị Phương Như, “Cải Tiến Dịch Máy Thống Kê Việt – Anh Bằng Phương Pháp Xóa Từ Giả”, Hội Nghị Quốc Gia – Một số vấn đề chọn lọc của Công Nghệ Thông Tin và truyền thông – Đà Nẵng, 11/2013.
  18. Trần Lê Tâm Linh, “Khảo sát các nét nghĩa của trợ động từ “shall” trong hợp đồng kinh tế Anh – Việt”, Tạp chí khoa học xã hội, Số 04 (176), 2013.
  19. Trần Lê Tâm Linh, “Survey of Common Errors of English to Vietnamese Google Translator in Business Contract”, Open Journal of Modern Linguistics, 2013. Vol.3, No.2, 101-107.
  20. Giang Thanh Nguyen, Dien Dinh (2012), “Improving English – Vietnamese Word Alignment Using Translation Model”, presented at Computing and Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF), 2012 IEEE RIVF International Conference on, 2012, pp. 1-4.
  21. Quy Nguyen, An Nguyen, Dien Dinh, “An Approach to Word Sense Disambiguation in English – Vietnamese-English Statistical Machine Translation”, presented at Computing and Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF), 2012 IEEE RIVF International Conference on, pp.1-4, Feb. 27 2012-March. 1 2012.
  22. Trần Thanh Phước, Đinh Điền (2012), “Xử lý câu hỏi chính phản trong dịch thống kê Hoa – Việt”, chuyên san “Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và Truyền thông”, Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông, kỳ 3, tập V-1, số 72, tháng 5-2012, tr. 71-81.
  23. Hien V. M., Dien D., Nhung N.T.H. (2012), “A Fast Decoder Using Less Memory”, in Proc. 4th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2012) , pp. 173-180, August 17-18, 2012, Danang.
  24. An N., Dien D. (2012), “A Vietnamese Part-of-speech Tagging based on Maximum Entropy Bidirectional Dependency Network Model”, in Proc. VLSP-workshop, RIVF’ 12 – The 9th IEEE International Conference in Computer Science: Research, Innovation and Vision of the Future 2012, pp. 28-33, HCMC, Vietnam, Feb. 2012.
  25. Phuoc T.T., Dien D. (2012), “Identifying and Reordering Preposition In Chinese – Vietnamese Machine Translation”, in Proc. VLSP-workshop, RIVF’ 12 – The 9th IEEE International Conference in Computer Science: Research, Innovation and Vision of the Future 2012, pp. 41-46, HCMC, Vietnam, Feb. 2012.
  26. Phuoc Tran, Dien Dinh, “Identifying and reodering prepositions in Chinese – Vietnamese machine translation, First International Workshop on Vietnamese language and speech processing (VLSP)”, In conjunction with 9th IEEE-RIVF conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2012) , p. 41-46, 2012.
  27. Nguyễn Thị Quý, Đinh Điền (2012), “Nhận diện chủ đề văn bản và ứng dụng trong dịch máy thống kê Anh-Việt-Anh”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XIV: một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Cần Thơ, ngày 7-8 tháng 10 năm 2011, NXB KH&KT Hà Nội – 2012, tr. 394-405.
  28. Trần Thanh Phước, Đinh Điền (2012), “Xử lý câu hỏi chính phản trong dịch tự động Hoa – Việt”, chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và Truyền thông, Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông , kỳ 3, tập V-1, số 27, tháng 5-2012.
  29. Hoàng Công Quang Huy, Đinh Điền (2012), “Cải tiến dịch máy thống kê Anh – Việt dựa trên thông tin phân đoạn ngữ”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XIV: một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Cần Thơ, ngày 7-8 tháng 10 năm 2011, NXB KH&KT Hà Nội – 2012, tr. 41-53.
  30. Phuoc T.T., Dien D. (2012), “Identifying and Reordering Chinese Preposition for Chinese – Vietnamese Machine Translation”, Proceedings of VLSP-workshop, RIVF’ 12 – The 9th IEEE International Conference in Computer Science: Research, Innovation and Vision of the Future 2012, pp. 41-46, HCMC, Vietnam, Feb. 2012.
  31. Quy T. Nguyen, Ngan L.T. Nguyen and Yusuke Miyao (2012), “Comparing Different Criteria for Vietnamese Word Segmentation”, the 3rd Workshop on South and Southeast Asian Natural Language Processing (SANLP) – COLING 2012.
  32. Nhung T. H. Nguyen and Yoshimasa Tsuruoka, (2011), “Extracting Bacteria Biotopes with Semi-supervised Named Entity Recognition and Coreference Resolution”, in Proceedings of the BioNLP 2011 Workshop Companion Volume for Shared Task, ACL-HLT 2011, Portland, Oregon, USA.
  33. Đinh Điền, Hồ Hải Thụy, “Ngôn ngữ học máy tính và việc biên soạn từ điển”, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Viện Từ điển học và Bách khoa thư, số 4, 2011, tr. 25-33.
  34. Nigel Collier, Reiko Matsuda Goodwin, John McCrae, Son Doan, Ai Kawazoe, Mike Conway, Asanee Kawtrakul, Koichi Takeuchi, Dinh Dien (2010), “An ontology-driven system for detecting global health events”, in Proc. the 23rd International Conference on Computational Linguistics (Coling 2010) , pp. 215–222, August 2010.
2005-2009:
  1. NGHIEM Quoc Minh, NGUYEN Thi Ngoc Mai, NGUYEN Thi Hong Nhung, DINH Dien (2009), “A comparison between learning algorithms for Vietnamese noun phrase chunking”, Journal of Science and Technology, Vol. 46, No.5A, 2008, pp. 125-134. Special Issue on Theories and Application of Computer Science.
  2. Nghiem Quoc Minh, Dinh Dien and Nguyen Thi Ngoc Mai (2008), “Improving Vietnamese POS-Tagging by Integrating a Rich Feature Set and Support Vector Machines”, in Proc. RIVF’ 08 – The 6th IEEE International Conference in Computer Science: Research, Innovation and Vision of the Future 2008, HCMC, Vietnam, Jul. 2008.
  3. Hoang Cong Duy Vu, Ngo Thi Kim Mai and Dinh Dien (2008), “A Dependency-based Word Reordering Approach for Statistical Machine Translation”, in Proc. RIVF’ 08 – The 6th IEEE International Conference in Computer Science: Research, Innovation and Vision of the Future 2008, HCMC, Vietnam, Jul. 2008.
  4. Tran Quoc Tri, Pham Thi Xuan Thao, Ngo Quoc Hung, Dinh Dien, Nigel Collier (2007), “Named Entity Recognition in Vietnamese Documents”, Journal of “Progress in Informatics”, NII (National Institute for Informatics), Tokyo, Japan, Vol. 2007, No.4, pp.1-9
  5. Hoang Cong Duy Vu, Nguyen Le Nguyen, Ngo Quoc Hung, Dinh Dien (2007), “A comparative study for Vietnamese text classification methods”, in Proc. RIVF’ 06 – The 5th IEEE International Conference in Computer Science: Research, Innovation and Vision of the Future 2007, HCMC, Vietnam, Mar. 2007.
  6. Nigel Collier, Ai Kawazoe, Mika Shigematsu, Kiyosu Taniguchi, Lihua Jin, John McCrae, Dinh Dien, Quoc Hung, Koichi Takeuchi, Asanee Kawtrakul (2007), “Ontology-driven influenza surveillance from Web rumours”, in Proc. the 2007 Options for the Control of Influenza VI (Options) , pp. 225-226, Toronto, Ontario, Canada.
  7. Nigel Collier, Ai Kawazoe, Lihua Jin, Mika Shigematsu, Dinh Dien, Roberto Barrero, Koichi Takeuchi, Asanee Kawtrakul (2007), “A multilingual ontology for infectious disease outbreak surveillance: rationale, design and challenges”, Journal of Language Resources and Evaluation, Springer Netherlands, Volume 40, Issue 3, pp 405-413, 2006.
  8. Thao Pham T. X., Ai Kawazoe, Dinh Dien and Nigel Collier (2007), “Construction of a Vietnamese corpora for named entity recognition”, in Proc. Recherche d’Information Assistee par Ordinateur (RIAO 2007) , Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, 2007, pp 719-724.
  9. Hoang Cong Duy Vu, Nguyen Le Nguyen, Dinh Dien and Nigel Collier (2007), “Topic-based Vietnamese News Document Filtering in the BioCaster Project”, in Proc. The 6th International Conference on Advanced Language Processing and Web Information Technology, Luoyang, China, Aug. 2007.
  10. Pham Thi Xuan Thao, Tran Quoc Tri, Dinh Dien, Nigel Collier (2007), “Named entity recognition in Vietnamese using classifier voting”, ACM Transactions on Asian Language Information Processing, vol.6, no.4, Article No.1-18.
  11. Dinh Dien, Vu Thuy (2006), “A maximum entropy approach for Vietnamese word segmentation”, in Proc. 4th IEEE International Conference on Computer Science – Research, Innovation and Vision of the Future 2006 (RIVF’06) . Ho Chi Minh City , Vietnam , Feb 12-16, 2006, pp 247 – 252.
  12. Đinh Điền, Vũ Thuỵ (2005), “Gán nhãn hình thái từ cho ngữ liệu song ngữ Anh – Việt”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia lần II (FAIR) , tháng 9/2005, Tp.HCM, NXB KH & KT, Hà Nội, 2006, tr. 96 – 105.
  13. Dinh Dien, Hoang Kiem (2005), “State of the Art of Machine Translation in Vietnam”, AAMT Journal – Special issue – MT Summit X, Oct.2005, report IV, pp. 14-15.
  14. Do Xuan Quang, Nguyen Luu Thuy Ngan, Dinh Dien (2005), “An Advanced Approach for English – Vietnamese Syntactic Tree Transfer”, in proc. the international conference RANLP’05 (Recent Advanced in Natural Language Processing), 9/2005, Bulgaria, pp. 192-196.
  15. Dinh Dien, Hoang Kiem (2005), “State of the Art of Machine Translation in Vietnam”, AAMT Journal – Special issue – MT Summit X, Oct.2005, report IV, pp. 14-15.
  16. Dinh Dien (2005), “A Knowledge-based approach for English – Vietnamese Machine Translation”, in Proc. PAN-ASIATIC Linguistics (the 5th international symposium on Languages and Linguistics, HCMC, Vietnam) , vol.2, pp. 118 – 125.
  17. Dien Dinh (2005), “Building an Annotated English – Vietnamese parallel Corpus”, MKS: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Languages, Vol.35, pp. 21-36.
  18. Đinh Điền, Vũ Thuỵ (2005), “Gán nhãn hình thái từ cho ngữ liệu song ngữ Anh – Việt”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia lần II (FAIR) , tháng 9/2005, Tp.HCM, NXB KH & KT, Hà Nội, 2006, tr. 96 – 105.
2000-2004:
 1. D.Dien, T.Ngan, X.Quang, C.Nam (2004), “Bilingual corpus-based Vietnamese POS-Tagger”, in Proc COSCI (the 3rd international conference on Computational Sciences and Engineering) , HCM City, Vietnam, pp. 22-27.
 2. Đinh Điền (2004), “Một số vấn đề trong việc xây dựng từ điển tiếng Việt điện tử”, Tập san Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân văn TP HCM, 2004(27), tr. 37 – 46.
 3. Dinh Dien, Hoang Kiem (2004), “Building an Annotated English – Vietnamese Parallel Corpus for Training Vietnamese-related NLPs”, IEEE Proc. ICEIC (the international conference on Electronics, Information and Communications) , 16-18, Aug. 2004, Hanoi, Vietnam, pp. 103-109.
 4. Dinh Dien, Thuy Ngan, Xuan Quang, Chi Nam (2004), “The parallel corpus approach to building the syntactic tree transfer set in the English-to-Vietnamese Machine Translation”, IEEE Proc. ICEIC (the international conference on Electronics, Information and Communications) , 16-18, Aug. 2004, Hanoi, Vietnam, pp. 382-386.
 5. Đinh Điền, Vũ Thuỵ (2004), “Từ điển tiếng Việt dành cho máy tính”, Kỷ yếu hội nghị khoa học lần IV, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM, tháng 10-2004, tr. 13.
 6. Dien D., Ngan N.L.T., Quang D.X., Nam V.C (2003), “Automatic Tree Transfer in English – Vietnamese Machine Translation”, in Proc. CICT’03 (The 1st International Workshop for Computer, Information and Communication Technologies) , Hanoi, Vietnam, 2/2003, pp. 7-12.
 7. Dien Dinh, Kiem Hoang (2003), “POS-Tagger for English – Vietnamese Bilingual Corpus”, in Proc. HLT-NAACL Workshop: Building and Using Parallel Texts: Data Driven Machine Translation and Beyond, Edmonton, Canada, 6/2003, pp. 88-95.
 8. Dien Dinh, Kiem Hoang, Eduard Hovy (2003), “BTL: an Hybrid Model in the English – Vietnamese Machine Translation System”, in Proc. the MT Summit IX, Louisiana, USA, 2003, pp. 87-94.
 9. Dien Dinh, Thuy Ngan, Xuan Quang, Chi Nam (2003), “A hybrid approach to word-order transfer in the English – Vietnamese Machine Translation System”, in Proc. the MT Summit IX, Louisiana, USA, 2003, pp. 79-86.
 10. Đinh Điền, Nguyễn Thống Nhất, Nguyễn Thi Ngọc Duy (2003), “Cách tiếp cận thống kê cho hệ dịch tự động Việt – Anh”, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG TPHCM, Tập 6, số 1&2–2003, tr. 27 – 33.
 11. Văn Chí Nam, Đinh Điền, Nguyễn Thái Ngọc Duy (2003), “Bộ gán nhãn ngữ nghĩa trong hệ dịch tự động Anh – Việt”, Kỷ yếu Hội nghị quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin, chủ đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Đa phương tiện (Language Processing and Multimedia), Thái Nguyên, 29-31/8/2003, NXB KHKT, 2005, tr. 76 – 82.
 12. Đinh Điền (2002), “Tổ chức dữ liệu từ điển điện tử cho dịch máy Anh – Việt”, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐH QG TPHCM, Tập 5, số 1&2–2002, tr.5-11.
 13. Dien Dinh and Kiem Hoang (2002), “Bilingual corpus and word sense disambiguation in the English-to-Vietnamese Machine Translation”, Proceedings of the 1st APIS, Bangkok, Thailand, pp.8-15.
 14. Dien Dinh, Thuy Ngan, Xuan Quang, Hoang Kiem, Van Toan, Quoc Hung, Phu Hoi (2002), “Word alignment in English – Vietnamese bilingual corpus”, in Proc. EALPIIT’02 (The 2nd East Asian Language Processing and Internet Information Technology) , HaNoi, Vietnam, 1/2002, pp. 3-11.
 15. Dien Dinh (2002), “Building a training corpus for word sense disambiguation in the English-to-Vietnamese Machine Translation”, in Proc. Workshop on Machine Translation in Asia, COLING-02, Taiwan, 9/2002, pp. 26-32.
 16. Đinh Điền (2002), “Ứng dụng Ngữ liệu song ngữ Anh – Việt điện tử trong ngành ngôn ngữ học so sánh”, Tạp chí Ngôn ngữ, Viện Ngôn ngữ học, 2002(3), tr. 49-58.
 17. Dien Dinh (2002), “Cognitive Linguistics Approach to Vietnamese Noun Compounds”, MKS: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Languages, Vol.32, pp. 145-161.
 18. Đinh Điền, Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, Đỗ Xuân Quang (2002), “Cách tiếp cận dựa trên song ngữ cho việc chuyển đổi cây cú pháp Anh – Việt”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT, Nha Trang, 6-2002”, NXB KHKT, Hà Nội, 2003, tr. 39-46.
 19. Văn Chí Nam, Đinh Điền, Trần Lê Hồng Dũ (2002), “Khai thác ngữ liệu Semcor trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT, Nha Trang, 6-2002”, NXB KHKT, Hà Nội, 2003, tr. 145 – 153.
 20. Nguyễn Thống Nhất, Đinh Điền (2002), “Cách tiếp cận dựa trên FrameNet cho việc xử lý ngữ nghĩa của ngôn ngữ tự nhiên”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT, Nha Trang, 6-2002”, NXB KHKT, Hà Nội, 2003, tr. 166 – 174.
 21. Đinh Điền, Nguyễn Văn Toàn, Diệp Chí Cường (2002), “Gán nhãn từ loại tự động cho tiếng Việt”, Kỷ yếu hội nghị khoa học lần III, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM, tháng 10-2002, tiểu ban CNTT, tr. 124 – 129.
 22. Trần Lê Hồng Dũ, Đinh Điền, Văn Chí Nam (2002), “Kết hợp các nguồn tri thức khác nhau để xử lý nhập nhằng ngữ nghĩa cho hệ dịch Anh – Việt”, Kỷ yếu hội nghị khoa học lần III, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM, tháng 10-2002, tiểu ban CNTT, tr. 98 – 103.
 23. Phạm Phú Hội, Ngô Quốc Hưng, Đinh Điền (2002), “Ứng dụng liên kết từ vào việc khảo sát trật tự từ Anh – Việt”, Kỷ yếu hội nghị khoa học lần III, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM, tháng 10-2002, tiểu ban CNTT, tr. 151 – 156.
 24. Đinh Điền, Nguyễn Thống Nhất, Nguyễn Thái Ngọc Duy (2002), “Cách tiếp cận thống kê cho việc liên kết từ trong song ngữ Anh – Việt”, Kỷ yếu hội nghị khoa học lần III, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM, tháng 10-2002, tiểu ban CNTT, tr. 117 – 123.
 25. Đinh Điền (2002), “Vấn đề ranh giới từ trong ngữ liệu song ngữ Anh – Việt”, Báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia “Bảo vệ và Phát triển tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học, Hội ngôn ngữ học Tp HCM, ĐH KHXH&NV-TPHCM, 12/2002, tr.70-78.
 26. Dien Dinh, Kiem Hoang (2001), “An approach to parsing Vietnamese Noun Compound”, in Proc. IWPT’01 (The 7th International Workshop on Parsing Technologies) , 10/2001, Beijing, China, pp. 213-216.
 27. Dien Dinh, Kiem Hoang, Toan Nguyen Van (2001), “Vietnamese Word Segmentation”, in Proc. NLPRS’01 (The 6th Natural Language Processing Pacific Rim Symposium) , Tokyo, Japan, 11/2001, pp. 749-756.
 28. Đinh Điền (2001), “Chuyển đổi cú pháp và phân giải ngữ nghĩa nông: một giải pháp cho dịch máy Anh – Việt”, Tạp chí Bưu chính viễn thông, Tổng cục Bưu điện, Số 9, 9-2001, tr. 39 – 43.
 29. Đinh Điền, Trần Lê Hồng Dũ, Văn Chí Nam (2001), “Khử nhập nhằng nghĩa của từ trong văn bản tiếng Anh”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỷ niệm 25 năm thành lập Viện CNTT, 12/2001, tr. 314 – 324.
 30. Nguyễn Tấn Đạt, Đinh Điền, Trần Quốc Bảo (2001), “Một cách tiếp cận cho việc phân tích tích cú pháp ngôn ngữ tự nhiên”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỷ niệm 25 năm thành lập Viện CNTT, 12/2001, tr. 506-514.
 31. Đinh Điền (2001), “Từ điển điện tử cho hệ dịch máy Anh – Việt”, Tạp chí Bưu chính viễn thông, chuyên san nghiên cứu “các công trình nghiên cứu – triển khai viễn thông và CNTT, số 6, 9-2001, tr. 80 -85.
 32. Đinh Điền, Thái Nguyễn Hoàng Nhã (2000), “Tách câu trong hệ dịch máy Anh – Việt”, Kỷ yếu hội nghị khoa học lần II, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM, tháng 5-2000, tiểu ban CNTT, tr. 42 – 47.
 33. Dinh Dien (2000), “Case grammar for English – Vietnamese Translation”, in Proc. IT@EDU2000, HCMCity, Vietnam, pp. 121-126, 01/2000.
 34. Dien Dinh, Nha Thai Nguyen Hoang, (2000), “Pre-processing in the English – Vietnamese Translation”, in Proc. IT-EDU@2000, HCMC, Vietnam, pp. 135-141.