Giới thiệu

Trung tâm Ngôn ngữ học Tính toán (Computational Linguistics Center, viết tắt là CLC) là trung tâm của trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Tp.HCM (theo Quyết định số 1723/QĐ-KHTN-TCHC). Đây là trung tâm nghiên cứu liên ngành giữa ngành Ngôn ngữ học (linguistics) và ngành Khoa học Máy tính (Computer Science), chuyên về xử lý tự động tiếng Việt và các ngôn ngữ khác có liên quan bằng cách xây dựng và khai thác các nguồn tài nguyên có liên quan đến tiếng Việt (như là: ngữ liệu, từ điển, công cụ,…).